projekti i radionice

1. PROJEKTI

2. RADIONICE

PROJEKTI

Taekwondo Klub “Akademac” je amaterski sportski klub koji se finansira na osnovu članarina svojih članova/ica ili projekata sa kojima aplicira kod donatora. U cilju transparentnosti informacija o klubu, u ovom dijelu su date osnovne informacije o projektima kojisu do sada odobreni Taekwondo Klubu “Akademac”. Projekti su prikazani hronološki po godinama kada su odobreni od strane donatora.

2020
“Program aktivnosti Taekwondo Kluba “Akademac” u 2020.godini“ ,
aplikacija i realizacija: projekat je odobren od strane Sekretarijata za sport Glavnog grada Podgorice u maju 2020.godine. Sa realizacijom Projekta je započeto u junu 2020.godine.
kratak sadržaj projekta:
Programom je Uprava kluba obuhvatila bitnije aktivnosti kluba u 2020.godini. U skladu sa odobrenim sredstvima pristupilo se realizaciji pojedinih, najbitnijih, aktivnosti kluba.

2019
“Program aktivnosti Taekwondo Kluba “Akademac” u 2019.godini“ ,
aplikacija i realizacija: projekat je odobren od strane Sekretarijata za sport Glavnog grada Podgorice u decembru 2019.godine. Projekat je realizovan do kraja januara 2020.godine.
kratak sadržaj projekta:
Programom je Uprava kluba obuhvatila bitnije aktivnosti kluba u 2019.godini. U skladu sa odobrenim sredstvima pristupilo se realizaciji pojedinih, najbitnijih, aktivnosti kluba.

2018
“Program aktivnosti Taekwondo Kluba “Akademac” u 2018.godini“ ,
aplikacija i realizacija:
projekat je odobren od strane Ministarstva za sport Vlade Crne Gore u februaru 2018.godine. Projekat je realizovan u definisanom periodu;
kratak sadržaj projekta:
Programom je Uprava kluba obuhvatila bitnije aktivnosti kluba u 2018.godini. U skladu sa odobrenim sredstvima pristupilo se realizaciji pojedinih, najbitnijih, aktivnosti kluba.

2017
»Taekwondo Klub »Akademac«, sezona 2017”,
aplikacija i realizacija:
projektom smo aplicirali na Konkursu za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, u oblasti 3.Razvoj sporta, u martu 2017.god. Projekat je odobren od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Vlade Crne Gore u junu 2017.godine. Projekat je realizovan u periodu jun-oktobar 2017.godine u Podgorici;
kratak sadržaj projekta:
projektom su bile obuhvaćene sve ključne aktivnosti kluba usmjerene ka njegovom razvoju i normalnom funkcionisanju. Razvoj kluba podrazumijeva jačanje njegovih administrativnih kapaciteta, regulisanje obaveza prema TKDSCG-u, nabavku opreme za aktivnosti na treninzima i učešće na takmičenjima, kao i povećanje članstva. Pošto su odobrena manja sredstva od potraživanih izvršena je modifikacija perioda realizacije, kao i aktivnosti obuhvaćene projektom. Odnosno, realizovane su bitnije aktivnosti kluba u kraćem periodu u odnosu na predviđeni projektom;

2015/16
“Program takmičenja Taekwondo Kluba “Akademac” u 2016.godini“ ,
aplikacija i realizacija:
projekat je odobren od strane Uprave za mlade i sport Vlade Crne Gore krajem marta 2016.godine. Projekat će biti realizovan u periodu septembar-decembar 2016.godine;
kratak sadržaj projekta:
Programom takmičenja za 2016.godinu, Uprava kluba je obuhvatila bitnije aktivnosti kluba u 2016.godini, usmjerene ka njegovom razvoju. Razvoj kluba podrazumijeva prije svega jačanje njegovih administrativnih kapaciteta, nabavku potrebne opreme (rekvizita) za normalno odvijanje aktivnosti na treninzima i učešće na takmičenjima, kao i povećanje članstva kluba. U skladu sa odobrenim sredstvima pristupilo se realizaciji pojedinih, najbitnijih, aktivnosti kluba.

”Taekwondo DA, droga NE”,
aplikacija i realizacija: projektom smo aplicirali na Konkursu za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, u oblasti 6. Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti, u septembru 2015.god. Projekat je odobren od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Vlade Crne Gore u decembru 2015.godine. Projekat je realizovan u periodu januar-jun 2016.godine u Podgorici;
kratak sadržaj projekta: projektom su obuhvaćene aktivnosti kluba ka kreiranju taekwondo škole. Glavni cilj projekta je da mladi i djeca kroz bavljenje taekwondo-om razviju kod sebe zdrave navike i na taj način preduprijedimo opasnost da pod negativnim uticajima van sale budu u opasnosti konzumiranja psihoaktivnih supstanci. Projekat je realizovan po fazama, od reklamne kampanje i stvaranja uslova za neometano odvijanje taekwondo škole, do same evaulacije postignutih rezultata. Pošto su odobrena manja sredstva od potraživanih izvršena je modifikacija perioda realizacije, kao i aktivnosti obuhvaćene projektom. Odnosno, realizovane se bitnije aktivnosti kluba u kraćem periodu u odnosu na predviđeni projektom;

»Taekwondo Klub »Akademac«, plan aktivnosti na godišnjem nivou”,
aplikacija i realizacija: projektom smo aplicirali na Konkursu za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, u oblasti 3.Razvoj sporta, u septembru 2015.god. Projekat je odobren od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Vlade Crne Gore u decembru 2015.godine. Projekat je realizovan u periodu januar-jun 2016.godine u Podgorici;
kratak sadržaj projekta: projektom su bile obuhvaćene sve ključne aktivnosti kluba usmjerene ka njegovom razvoju. Razvoj kluba pdrazumijeva jačanje njegovih administrativnih kapaciteta, regulisanje obaveza prema TKDSCG-u, nabavku opreme za aktivnosti na treninzima i učešće na takmičenjima, kao i povećanje članstva. Pošto su odobrena manja sredstva od potraživanih izvršena je modifikacija perioda realizacije, kao i aktivnosti obuhvaćene projektom. Odnosno, realizovane su bitnije aktivnosti kluba u kraćem periodu u odnosu na predviđeni projektom;

“Program rada za 2015.godinu Taekwondo Kluba Akademac“,
aplikacija i realizacija: projektom smo aplicirali na Konkursu za sufinansiranje programa iz oblasti sporta za 2015.god. Projekat je odobren od strane Uprave za mlade i sport Vlade Crne Gore u martu 2015.godine, i realizovan je u periodu april-avgust 2015.godine u Podgorici;
kratak sadržaj projekta: projektom su bile obuhvaćene sve ključne aktivnosti kluba usmjerene ka njegovom razvoju. Razvoj kluba pdrazumijeva jačanje njegovih administrativnih kapaciteta, regulisanje obaveza prema TKDSCG-u, nabavku opreme za aktivnosti na treninzima i učešće na takmičenjima, kao i povećanje članstva. U skladu sa manjim odobrenim sredstvima realizuju se bitnije aktivnosti kluba u kraćem periodu u odnosu na predviđeni projektom (umesto u roku od 12, realizovan je za 5 mjeseci).

2014
“Program rada za 2014.godinu Taekwondo Kluba Akademac“,
aplikacija i realizacija:
projekat je odobren od strane Uprave za mlade i sport Vlade Crne Gore u septembru 2014.godine. Projekat je realizovan u periodu septembar-decembar 2014.godine u Podgorici;
kratak sadržaj projekta:
Programom rada za 2014.godinu, Uprava kluba je obuhvatila sve ključne aktivnosti kluba usmjerene ka njegovom razvoju. Razvoj kluba pdrazumijeva jačanje njegovih administrativnih kapaciteta, nabavku potrebne opreme (rekvizita) za normalno odvijanje aktivnosti na treninzima i učešće na takmičenjima, kao i povećanje članstva kluba. U skladu sa odobrenim sredstvima pristupilo se realizaciji pojedinih, najbitnijih, aktivnosti kluba.

2013
“Program rada za 2013.godinu Taekwondo Kluba Akademac“,
aplikacija i realizacija:
projekat je odobren od strane Uprave za mlade i sport Vlade Crne Gore u aprilu 2013.godine. Projekat je realizovan u periodu jun-decembar 2013.godine u Podgorici;
kratak sadržaj projekta:
Programom rada za 2013.godinu, Uprava kluba je obuhvatila sve ključne aktivnosti kluba usmjerene ka njegovom razvoju. Razvoj kluba pdrazumijeva jačanje njegovih administrativnih kapaciteta, nabavku potrebne opreme (rekvizita) za normalno odvijanje aktivnosti na treninzima i učešće na takmičenjima, kao i povećanje članstva kluba. U skladu sa odobrenim sredstvima pristupilo se realizaciji pojedinih, najbitnijih, aktivnosti kluba.

2012
“Program rada za 2012.godinu Taekwondo Kluba Akademac“,
aplikacija i realizacija:
projekat je odobren od strane Uprave za mlade i sport Vlade Crne Gore u aprilu 2012.godine. Projekat će biti realizovan u periodu jun-decembar 2012.godine u Podgorici;
kratak sadržaj projekta:
Programom rada za 2012.godinu, Uprava kluba je obuhvatila sve ključne aktivnosti kluba usmjerene ka njegovom razvoju. Razvoj kluba pdrazumijeva jačanje njegovih administrativnih kapaciteta, nabavku potrebne opreme (rekvizita) za normalno odvijanje aktivnosti na treninzima i učešće na takmičenjima, kao i povećanje članstva kluba. U skladu sa odobrenim sredstvima pristupilo se realizaciji pojedinih, najbitnijih, aktivnosti kluba.

2011
“Program rada za 2011.godinu Taekwondo Kluba Akademac“,
aplikacija i realizacija:
projekat je odobren od strane Uprave za mlade i sport Vlade Crne Gore u martu 2011.godine. Projekat će biti realizovan u periodu mart-decembar 2011.godine u Podgorici;
kratak sadržaj projekta:
Programom rada za 2011.godinu, Uprava kluba je obuhvatila sve ključne aktivnosti kluba usmjerene ka njegovom razvoju. Razvoj kluba pdrazumijeva jačanje njegovih administrativnih kapaciteta, nabavku potrebne opreme (rekvizita) za normalno odvijanje aktivnosti na treninzima i učešće na takmičenjima, kao i povećanje članstva kluba. U skladu sa odobrenim sredstvima pristupilo se realizaciji pojedinih, najbitnijih, aktivnosti kluba.

2010
“Želiš vjerovati u sebe, vježbaj taekwondo-taekwondo škola”,
aplikacija i realizacija:
projekat je odobren od strane Uprave za mlade i sport Vlade Crne Gore, sa kojom je 29.10.2010.godine. potpisan i Ugovor o realizaciji projekta. Projekat će biti realizovan u periodu januar-maj 2011.godine u Podgorici;
kratak sadržaj projekta:
putem organizovanja škole taekwondo-a zainteresovanim mladim osobama pružiti osnovu obuku iz taekwondo-a. Na taj način pokušati im predočiti koje su, po njihov psihofizički razvoj, prednosti bavljenje ovom lijepom i plemenitom borilačkom vještinom.

vrh strane

RADIONICE

U Taekwondo Klubu „Akademac“ se taekwondo, na osnovu same orijentisanosti kluba, izučava kao kompletna borilačka vještina. Borilačka vještina Taekwondo je vrlo kompleksna vještina koja se može podučavati u cjelini ili u pojedinim djelovima. U cjelini se izučava u samom klubu, dok u slučaju svih zainteresovanih koji bi željeli vježbati pojedine njene djelove (žensku samoodbranu, specifične vježbe istezanja uklopljenog sa vježbama disanja i koncentracije i sl.) klub je spreman da organizuje kurseve/radionice.
Uprava kluba se odlučila na ovaj potez sa ciljem da na taj način promoviše taekwondo, u cjelini ili neke njegove djelove, kao i prateće elemente koji su kompatibilni sa samom vještinom (hatha yoga). Ova odluka je u skladu sa članom 4. Statuta kluba, ali i načinom promocije taekwondo-a koja je uspostavljena od strane prvih majstora taekwondo-a kada je taekwondo bio još u povoju.
Radionice su prikazane hronološki po godinama kada su realizovane.

2018-2020
Taekwondo časovi u vrtićima i školama –
u saradnji sa osnovnim školama i vrtićima u Podgorici putem časova taekwondo-a promovisanje borilačke vještine taekwondo i rada kluba sa djecom predškolskog i školskog uzrasta. U navedenom periodu održali smo taekwondo časove u Vrtiću “Pčelica” i Osnovnim Školama: “21.maj”, “Savo Pejanović”, “Štampar Makarije” i “Marko Miljanov”.  (fotografije , video )

2010
• ženska samoodbrana
kratak kurs polaznicama Ženskih Studija 2010/2011, NVO Anima, Kuća Slobodne Misli, Kavač, maj 2010. (fotografije)
(hatha) yoga – kratak kurs polaznicama Ženskih Studija 2010/2011, NVO Anima, Kuća Slobodne Misli, Kavač, maj 2010. (fotografije)

vrh strane

/strong

Share on Facebook